Privatlivspolitik

I Copenhagen Business Park respekterer og beskytter vi vores brugeres privatliv, og vi føler os forpligtede til at være så gennemsigtige som muligt med hensyn til brugen af dine persondata.

1. Indledning

Denne politik beskriver, hvordan vi anvender og beskytter persondata, og skal sikre, at medarbejderne har kendskab til de regler, der gælder for brug af de persondata, som de har adgang til som led i deres arbejde.

Denne politik har til formål at opfylde kravene i Persondataforordningen, herunder særligt art. 13

Hvor der i politikken henvises til lovartikler, refererer dette til Persondataforordningen, og hvor der er tale om paragraf-henvisninger, sker dette til Persondataloven.

2. Generelt om behandling af persondata

Enhver behandling af persondata i vores virksomhed sker under henvisning til principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål, ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte, ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og ikke mindst ansvarlighed er sat i højsædet. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne persondatapolitik, er du altid velkommen til at kontakte os.

3. Dataansvarlig

Copenhagen Business Park ApS er data-ansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Copenhagen Business Park ApS kan kontaktes via tina.vestergaard.christensen@niam.com.

4. Behandlingsformål; kategorier af oplysninger, der behandles

Formålet med behandling af persondata kan være mangeartede, men følgende eksempler er de mest gængse. Hvis vi undtagelsesvist skal behandle persondata til formål, der er uforenelige med nedenstående, vil du blive orienteret herom. Tilsvarende gælder, såfremt vi indsamler eller behandler persondata fra andre end dig.

 • opfølgning på udlejning
 • kommunikation i forbindelse med dit lejemål eller andre forespørgsler til os
 • sikring af brugervenlighed og sikkerhed
 • optimering af vores digitale løsninger
 • mulighed for at deltage i brugerundersøgelser og events

4.1 Hvilke data indsamles

Vi anvender data om dig for at opfylde vores aftale med dig samt for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores løsninger. De persondata, vi behandler, omfatter:

4.1.1 Automatisk indsamlede data

Vi har en række digitale løsninger baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os.

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra den browser, du benytter, til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din browser for at administrere vores system og foretage interne, marketingsrelaterede analyser baseret på din adfærd. Eksempler på data, der opsamles og analyseres:

 • dato og tidspunkt for besøg
 • de sider, der besøges i løsningen
 • IP-adressen, du benytter
 • IP-adressens geografiske placering
 • oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

Vi anvender eksterne dataudbydere der fungerer som databehandler for os. Vi er dataansvarlige for det indsamlede data, og de indsamlede data bliver ikke videregivet, medmindre der foreligger et samtykke eller der er tale om en retsligt krav.

4.1.2 Oplysninger du selv afgiver

Vi noterer naturligvis de oplysninger, du selv giver os i forbindelse med et fysisk møde eller et besøg på vores webside.

Eksempler på data, som du aktivt afgiver, er som oftest almindelige og omfatter navn, virksomhed titel, telefonnummer, e-mailadresse m.v. og stammer oftest fra:

 • Oplysninger sendt på e-mail
 • Oplysninger du udfylder via kontaktformularer
 • Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med events og fælles arrangementer
 • Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser og afstemninger

5. Behandlingsgrundlag

Persondata behandles hovedsagelig med hjemmel i art. 6.1.b, idet behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontraktsretlige forpligtelser mellem os. Visse oplysninger, herunder følsomme, behandles i videst muligt omfang på baggrund af et samtykke, jf. straks nedenfor.

6. Modtagere og videregivelse af persondata

Vi videregiver udelukkende persondata til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele disse, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være server hosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service, community app m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os. Vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere indenfor databehandling overholder deres forpligtelser. Hvis, vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler. Vi indsamler aldrig persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

7. Opbevaringstids og slettepolitik

Vi gemmer oplysninger om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, herunder så vi har mulighed for at servicere dig bedst muligt.

Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet efter 5 år efter afslutning af kundeforholdet, hvorved der menes sidste aktive transaktion. Persondata kan blive gemt længere, hvis der er et sagligt behov herfor, f.eks. hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. art. 17.3.e. Cookies, jf. pkt. 4 slettes dog senest 12 måneder efter brug.

8. Indsigtsret, berigtigelse og sletning (art. 13.2.b, art. 15.)

Du har en ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger, som vi behandler. De oplysninger, du kan anmode om, er i givet fald:

 • at der behandles persondata
 • hvad der behandles
 • formålene med behandlingen
 • de berørte kategorier af persondata (almindelige eller følsomme)
 • tidsrummet, hvori de behandles, herunder opbevares
 • retten til at
  • anmode om berigtigelse eller sletning
  • indgive klage til Datatilsynet

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv korrigeret uden unødig forsinkelse. Du må selv tage initiativet til en sådan berigtigelse.

Du kan ligeledes anmode om at blive slettet (”retten til at blive glemt”), dog først efter udløbet af vores lovgivningsmæssige opbevaringspligt i medfør af bogføringsloven. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

9. Dataportabilitet og profilering

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format. Vi foretager i almindelighed ikke profilering, dvs. automatiserede afgørelser til brug for analyser eller lignende.

10. SAMTYKKE

Hvor samtykke er nødvendigt som behandlingsgrundlag, skal vi kunne dokumentere, at der foreligger et sådant. Derfor kræver vi altid et samtykke skriftligt.

Et samtykke er en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse omkring en behandling af personoplysninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og hvis det er eneste behandlingsgrundlag, vil fremtidig behandling ophøre. Vores opbevaringspligt og -ret ændres dog ikke heraf.

Samtykket kan trækkes tilbage ved at rette henvendelse til os på de kontaktoplysninger, der er anført under pkt. 3.